Mã đơn Chi nhánh nhận Khối lượng [tổng] Giá tiền [tổng] Thu hộ [Tổng] Mô tả hàng hóa Người gửi Số điện thoại Trạng thái Công cụ
[Cty] [mã bưu cục] [Năm Tháng Ngày]-[Số thứ tự] CN Vĩnh Long 10kg 60.000 đ 30.000 đ Vali đỏ Anh Thắng 0933910059 Đã giao In phiếu
VMCT20231101-001 CN Vĩnh Long 10kg 70.000 đ 30.000 đ Vali đỏ Anh Thắng 0933910059 Đã giao In phiếu
VMCT20231101-002 CN Vĩnh Long 15kg 80.000 đ 30.000 đ Vali đỏ Anh Thắng 0933910059 Đã giao In phiếu
VMCT20231101-003 CN Vĩnh Long 10kg 345.000 đ 30.000 đ Vali đỏ Anh Thắng 0933910059 Đã giao In phiếu
VMCT20231101-004 CN Vĩnh Long 12kg 164.000 đ 30.000 đ Vali đỏ Anh Thắng 0933910059 Đã giao In phiếu
VMCT20231101-005 CN Vĩnh Long 150 m3 125.000 đ 30.000 đ Vali đỏ Anh Thắng 0933910059 Đã giao In phiếu
VMCT20231101-006 CN Vĩnh Long 15kg 140.000 đ 30.000 đ Vali đỏ Anh Thắng 0933910059 Đã giao In phiếu
VMCT20231101-007 CN Vĩnh Long 20kg 130.000 đ 30.000 đ Vali đỏ Anh Thắng 0933910059 Chưa nhận In phiếu
VMCT20231101-008 CN Vĩnh Long 30kg 90.000 đ 30.000 đ Vali đỏ Anh Thắng 0933910059 Đã giao In phiếu
VMCT20231101-009 CN Vĩnh Long 60kg 80.000 đ 30.000 đ Vali đỏ Anh Thắng 0933910059 Chưa nhận In phiếu
VMCT20231101-0010 CN Vĩnh Long 80kg 70.000 đ 30.000 đ Vali đỏ Anh Thắng 0933910059 Chưa nhận In phiếu
VMCT20231101-0011 CN Vĩnh Long 90kg 160.000 đ 30.000 đ Vali đỏ Anh Thắng 0933910059 Chưa nhận In phiếu
VMCT20231101-0012 CN Vĩnh Long 70kg 120.000 đ 30.000 đ Vali đỏ Anh Thắng 0933910059 Chưa nhận In phiếu